Ga direct naar inhoud

Ledencommissie Zuid-Holland

De leden van de ledencommissie (LC) Zuid-Holland vertegenwoordigen de leden van Natuurmonumenten in de provincie Zuid-Holland binnen de vereniging Natuurmonumenten.

ledencommissie Zuid-Holland

Dat doen ze door het laten doorklinken van de mening van de Zuid-Hollandse leden in de besluiten en standpunten van de vereniging Natuurmonumenten, via de ledenraad. Deze raad bestaat uit de leden van alle 12 LC’s en denkt, praat en beslist tweemaal per jaar samen met het bestuur over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten.

Ledenvertegenwoordiging: Laat je stem horen!

Om haar functie goed te kunnen vervullen, moet de LC weten wat er leeft onder de leden van Natuurmonumenten in Zuid-Holland. De LC Zuid-Holland hoort graag van de mening van de Zuid-Hollandse leden over regionale en landelijke natuurzaken. We bieden onze leden daarvoor de volgende mogelijkheden:

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrief van 5 juli 2022.

Ledenraadpleging natuurbeleid Provincie Zuid-Holland

In maart 2019 waren de Provinciale Staten verkiezingen. De provincies zijn, sinds de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid in 2011 grotendeels van het rijk naar hen is overgegaan, van groot belang voor het werk van Natuurmonumenten. Voor de Ledencommissie Zuid-Holland was dit reden genoeg de mening van de Zuid-Hollandse leden te peilen over zaken die voor Natuurmonumenten van belang zijn en waar de provincie ‘over gaat’.

Uit het onderzoek blijkt dat 88% van de leden van Natuurmonumenten in Zuid-Holland het nodig vindt dat Provincie Zuid-Holland een schep bovenop het huidige natuurbeleid moet doen om te zorgen dat de in het verleden afgesproken natuurdoelen gehaald kunnen worden. In de eerste helft van juni is deze enquête uitgezet en de uitkomsten vind je hier in de vorm van een samenvatting en de uitgebreide versie met de grafieken.

Jaarverslag 2021 - jaarplan 2022

Lees hier meer over het werk van de ledencommissie Zuid-Holland in de jaren 2021 en de plannen voor 2022.

E-mailen of bellen naar de contactpersoon

Ben je het eens met het beleid, de standpunten, het optreden van Natuurmonumenten? Ben je tevreden over het beheer van de natuurgebieden? Of juist niet? Zie je kansen voor ontwikkeling of beheer van natuur? Laat het ons weten via contactpersoon Nelleke Krol, via T (06 51 54 17 89) of stuur een e-mail naar [email protected].

Deelnemen aan de klankbordgroep

De LC vraagt een paar keer per jaar enkele vragen en stellingen over belangrijke beleidsvragen aan de leden van Zuid-Holland. De LC neemt de reacties van de klankbordgroep mee bij haar standpuntbepaling en bij de besluitvorming in de Ledenraad. De LC nodigt de leden hiervoor uit via de regionale nieuwsmail.

Deelnemen aan de ledenvergadering

Een keer per jaar houdt de ledencommissie een algemene ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering legt de LC verantwoording af over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar en worden de plannen voor het komend jaar aan de leden voorgelegd.

Ledencommissie in beeld

De 11 leden van de ledencommissie (LC)  Zuid-Holland worden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering benoemd door de Zuid-Hollandse leden en kunnen maximaal 2 maal 4 jaar lid zijn van de LC. Ze zijn goed op de hoogte van het beleid en zijn actief op zoek naar meningen en wensen van leden in hun district. Hieronder maak je kennis met de leden!

Takenpakket  

De ledencommissie houdt zich met verschillende zaken bezig:

  • contact te onderhouden met en de mening te peilen van de Zuid-Hollandse verenigingsleden, direct (bijv. in ledenbijeenkomsten) alsook door middel van (elektronische) klankbordgroepen;
  • beoordelen en beïnvloeden van het beleid van het bestuur van Natuurmonumenten via de ledenraad;
  • bij te dragen aan de communicatie tussen bestuur/directie en de Zuid-Hollandse leden van de vereniging (en vice versa);
  • het bevorderen van de betrokkenheid van de leden bij het verenigingswerk;
  • het ondersteunen van de beleidsbeïnvloedende activiteiten van Natuurmonumenten naar buiten toe, en
  • het behulpzaam zijn bij en ondersteunen van de activiteiten van de regio Zuid-Holland en haar medewerkers.

Lees hier meer over de taken van de ledencommissie.

Leden

Op dit moment bestaat de LC Zuid-Holland uit de volgende leden:

 

Nieuws