Ga direct naar inhoud
Nieuws

A4 Haaglanden-N14: Natuurmonumenten kritisch op Ontwerptracébesluit

27 juni 2020 | Juriaan van Leeuwen

Om de verkeersdoorstroming op de A4 en de N14 te verbeteren, wil Rijkswaterstaat in 2023 starten met het aanleggen van extra rijstroken. De plannen voor dit project ‘A4-Haaglanden-N14’ zijn uitgewerkt tot een zogeheten ontwerptracébesluit. Tezamen met Natuur en Milieufederatie Zuid Holland en KNNV Natuurlijk Delfland heeft Natuurmonumenten kritisch naar de plannen gekeken en in een zienswijze de nodige aandachtspunten naar voren gebracht.

Grutto take off

De voorgenomen wegenbouw brengt naar verwachting extra stikstof en veel geluidoverlast voor omwonenden en weidevogels met zich mee. Daarnaast worden ecologische verbindingen verstoord, waarvan vooral bijen en vlinders de dupe zijn. Wij vinden dat er extra benodigde compensatiemaatregelen opgenomen moeten worden om het adagium van de A4 ‘niet horen, zien en ruiken’ gestand te doen.

Volgens de milieueffectrapportage (*) heeft de geplande uitbreiding van wegen in het Haaglanden-gebied nadelig effect op de natuur en leefomgeving. Het extra verkeer zal naar verwachting leiden tot geluidsoverlast in 17,6 hectare omliggend weidevogelgebied. Voor bewoners van 145 woningen langs het traject Den Hoorn-Schiedam zal het extra verkeer ook extra geluidsoverlast veroorzaken. De toename van geluid is niet toelaatbaar, zeker omdat het hier weidevogelkernen betreft waar veel maatregelen worden getroffen om de populatie te behouden en verder te versterken.

klaproos in de berm

Bloeiende berm

Effecten

Uitvoering van het ontwerptracébesluit (OTB) zal leiden tot een hogere uitstoot van stikstof. Deze komen terecht op drie Natura 2000-gebieden, waar de gemeten hoeveelheid stikstof nú al te hoog is. In mei 2019 haalde de Raad van State een streep door het landelijke stikstofbeleid. Wij twijfelen of de uitvoering van het OTB nog wel mogelijk is gezien deze uitspraak van de Raad van State. De bermen van de bestaande A4 kennen op een aantal punten voorzieningen voor vlinders en bijen en functioneren als een belangrijke ecologische verbinding voor deze dieren. Zonder specifieke maatregelen worden deze soorten ernstig aangetast.

Afspraken uit 2006

De geplande wegenbouw staat op gespannen voet met een aantal afspraken en adviezen. In het ‘convenant Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam’ uit 2006 zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van het gebied tussen Delft en Schiedam. Wanneer extra rijstroken worden toegevoegd aan de A4 Delft-Schiedam, moeten ze voldoen aan het adagium ‘niet horen, zien en ruiken. Daarnaast worden de Habitatrichtlijn en het advies van de commissie-Hordijk met betrekking tot de emissies van wegverkeer, onvoldoende gevolgd.

Natuurmonumenten heeft samen met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en KNNV Natuurlijk Delfland, haar zienswijze verstuurd aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er is overleg geweest met de Stichting Batavier en de Midden Delfland Vereniging, die ook kritisch staan ten aanzien van nieuw asfalt in deze regio.

(*) Update 25/6/2020:

De milieu-effectrapportage is volgens de Commissie voor de milieu-effectrapportage nog niet voldoende helder. Het is onduidelijk wat de effecten van geluidshinder zijn en welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Het rapport beschrijft ook niet welke vogels voorkomen in het natuurgebied Midden-Delfland. Ten slotte ontbreekt over de stikstoftoename informatie, die nodig is om het effect hiervan te beoordelen en te weten of het project uitvoerbaar is volgens de Wet natuurbescherming. Om het milieubelang volledig te laten meewegen, is door de commissie geadviseerd het rapport op bovenstaande punten aan te passen voordat de minister van Infrastructuur en Waterstaat haar definitieve beslissing neemt.

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter