Planning Meijegraslanden

Streven is dat in 2024 delen van de Meijegraslanden ingericht zijn. Er zal grond verzet worden om natuurvriendelijke oevers te maken, peilscheidingen te maken of de voedselrijke bovenlaag van enkele percelen te verwijderen. Op deze pagina zullen we de laatste zaken wat betreft de planning delen.

Graven in de polder

De stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke heeft het inrichtingsplan voor nieuwe natuur in de Meijegraslanden vastgesteld. Streven is dat in 2024 delen van de Meijegraslanden ingericht zijn en het werk voorbereid, zoals inmetingen in veld, elektra-aansluitingen plaatsen. Onder deze voorbereiding valt ook het selecteren van een aannemer die het werk uit gaat voeren. 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de watervergunning gepubliceerd. In delen van het gebied zullen namelijk andere waterpeilen komen dan nu het geval is, bijvoorbeeld in het rietmoeras en de graslanden. Op meerdere plekken in het gebied en langs de oevers wordt grond afgegraven. Elders binnen hetzelfde deelgebied wordt deze weer gebruikt voor ophoging. De definitieve ontgrondingenvergunning  is door de Omgevingsdienst Haaglanden gepubliceerd.

Bij de gemeente Nieuwkoop is de omgevingsvergunning vastgesteld. De voorbereiding voor de daadwerkelijke uitvoering loopt, dat betekent dat er op dit moment ook metingen in het veld gedaan worden.

Te zijner tijd wordt ook een ontheffing Wegenverkeerswet aangevraagd voor het benodigde transport door de Meije. Daarbij gaat het alleen om aan- en afvoer van machines, buiten spitsuren op de weg. Er komen geen grondtransporten door de Meije. In de verschillende deelgebieden zal gewerkt worden met, zoals dat heet, een gesloten grondbalans.

Zodra de vergunningen verkregen zijn, kan de definitieve planning worden gemaakt en wordt duidelijk wanneer de inrichtingswerkzaamheden zullen starten. Streven is dat dit in het najaar van 2023 start. 

logo