Ga direct naar inhoud
Nieuws

Stop de watercrisis, ook in Fryslân

22 mei 2023 | Liesbeth Meijer

Water is de bouwsteen van onze natuur. Veel water in de natuur van Fryslân voldoet niet aan de Europese normen voor waterkwaliteit. Er zitten te veel pesticiden, meststoffen en andere schadelijke stoffen in ons water. En in het voorjaar wordt water te snel afgevoerd, waardoor we in tijden van droogte water tekort komen.
Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Zeldzame planten verdwijnen en weidevogels kunnen geen bodemdiertjes meer vinden in de droge grond.
Als we nu in actie komen, kunnen we de watercrisis oplossen. Provincie en waterschap zitten nu aan tafel met boeren, bedrijven en natuurbeheerders om de plannen voor ons water en onze natuur uit te werken.

Waterlelies en gele plomp

Waterproblemen in Fryslân

Fryslân kent veel water, maar toch is er een tekort aan. De waterpeilen staan te laag voor een gezonde natuur. De natuur in Friese beekdalen is er hierdoor slecht aan toe, denk aan de Boven Tsjonger (Haulerpolder) en het Grootdiep. Er wordt te veel water weggevoerd voor de landbouw, terwijl de natuur, en inmiddels ook de landbouw zelf, dit hard nodig heeft. We moeten het water beter vasthouden, zodat de bossen en kwetsbare planten in gebieden als het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen weer kunnen groeien en bloeien.

Hetzelfde geldt voor de Friese veenweidegebieden, waar het water kunstmatig laag wordt gehouden. Weidevogels houden juist van vochtige graslanden waar ze makkelijk bodemdiertjes vinden en waar voldoende insecten voorkomen, het hoofdvoedsel van de kuikens. Buiten weidevogelreservaten zoals Skrins, Skrok en het Hegewiersterfjild is er voor weidevogels nog weinig leefruimte.

Het grootste natuurgebied in Fryslân, de Waddenzee, heeft ook problemen met de waterkwaliteit. Onder andere door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en lozingen, maar ook door het hoge slibgehalte. Dat heeft een negatieve invloed op de leefomgeving van waterplanten, vogels, vissen, bodemdieren en zeezoogdieren. 

Oplossingen

We willen gezonder water. En water beter vasthouden voor droge perioden. Voor gezonde natuur in Fryslân. Dat kunnen bereiken door ambitieuze plannen uit te voeren:

  • Verhoog het waterpeil in de Friese veenweidegebieden

  • Verminder meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het water

  • Stop de schadelijke lozingen in de Waddenzee

  • Pak verdroging aan door water langer vast te houden

  • Herstel watersystemen voor een vertraagde afvoer

  • Bescherm het grondwater beter

  • Beloon natuurvriendelijke boeren beter

Petitie

Als we nu in actie komen, kunnen we deze watercrisis oplossen. Roep jouw provincie en waterschap op om te zorgen voor schoon en voldoende water in Fryslân en teken de petitie!

Teken de petitie Laat je stem horen. 

Webinar en veldbezoekenDe Ledencommissies van Fryslân, Groningen en Drenthe organiseren op 20 september samen een webinar over water voor de leden uit deze provincies. Vorig jaar ging ons webinar Van veen naar Zee over de hoeveelheid water. Nu richten we de schijnwerper meer op de kwaliteit. Wat zit er allemaal in het water, dat er niet in zou moeten zitten.

Aansluitend vinden er weer veldbezoeken plaats. Deze veldbezoeken zijn:

23 september in Drenthe,

30 september in Groningen en 

7 oktober in Fryslân.

Noteer de data alvast, nadere informatie volgt via de volgende Nieuwsflits.

Liesbeth Meijer