Verenigingsraad

Natuurmonumenten is een landelijke vereniging, die regionaal geworteld is. Dit geldt zowel voor de 13 districtscommissies (één voor elke provincie en een aparte commissie voor Amsterdam) als de werkorganisatie (die bestaat uit een centraal kantoor, 6 regio’s en 33 beheereenheden). De leden van de districtscommissies vormen samen de verenigingsraad. Tijdens de vergaderingen van de verenigingsraad denkt, praat en beslist de raad over de hoofdlijnen van het beleid. Daarnaast verleent de verenigingsraad het bestuur elk jaar al dan niet decharge over het gevoerde beleid en benoemt hij bestuursleden. De leden van de districtcommissies dragen hier aan bij door deze vergaderingen vooraf te bespreken en waar mogelijk actief op zoek te gaan naar de meningen en wensen van leden in hun district.

De verenigingsraad bestaat uit minimaal 65 en maximaal 90 leden. Het aantal zetels in een districtscommissie wordt bepaald door het aantal leden in het desbetreffende district. In principe geldt een evenredige vertegenwoordiging, met een minimum van vijf leden. Elke vier jaar wordt de zetelverdeling, indien nodig door wijziging van het aantal leden, aangepast. Leden kiezen een afgevaardigde voor vier jaar. Een districtsafgevaardigde is één keer herkiesbaar en is zodoende maximaal acht jaar achter elkaar districtscommissielid. 

Vergadering verenigingsraad 18 november 2017

Op zaterdag 18 november 2017 wordt de eerstvolgende vergadering van de verenigingsraad gehouden.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Begroting 2018 en meerjarenverkenning 2019 -2020
  • Streefbeeld Natuurmonumenten 2020
  • Verenigingszaken: samenstelling bestuur en vertrouwenscommissie

De vergadering vindt plaats in Antropia Cultuur- en Congrescentrum te Driebergen van 11.00 uur tot ca. 16.00 uur.

Belangstellende leden kunnen zich, voor het bijwonden van de vergadering, aanmelden via de email s [dot] barbe [at] natuurmonumenten [dot] nl.

Notulen verenigingsraad

Kijk hier voor de notulen van de verenigingsraadsvergadering (november 2016).

word nu lid