Landbouw

Natuurmonumenten gaat zich de komende jaren samen met boeren inzetten voor meer biodiversiteit en een mooier landschap. En dat is hard nodig. De biodiversiteit in het landelijk gebied holt achteruit en alleen met de inzet van heel veel boeren, consumenten en andere betrokkenen kunnen we het tij keren.

Landbouw in Twente

Samen met boeren voor meer biodiversiteit

Het is een grote uitdaging. Veel boeren zitten vast in een systeem van intensivering en schaalvergroting, produceren tegen bodemprijzen en zij missen waardering van de consument. Dit systeem is in onze ogen niet langer houdbaar en een transitie is nodig. Agrariërs die het anders willen doen, moeten worden gesteund door overheid en maatschappij. Zo willen we toe naar een manier van boeren die naast een goede boterham voor de boer, ook veel bodemleven, bloemen en wilde bijen oplevert.

 

Met boer en consument in Midden-Delfland

Op een aantal plekken in Nederland laten we zien dat we bij kunnen dragen. Midden-Delfland bijvoorbeeld. Het gebied tussen Rotterdam, Delft en Den Haag is voor Natuurmonumenten een plek waar kansen liggen. Een authentiek veenweidelandschap, een actieve en vooruitstrevende groep kringloopboeren en een potentieel van 2 miljoen consumenten erom heen:  als het ergens kan, kan het in Midden-Delfland. Samen met boeren die het anders willen en doen, werken we gezamenlijk met andere gebiedspartijen én de consument aan een mooi, open en groen Midden-Delfland.

Boer Arie van den Berg in Midden-Delfland

Boer Arie van den Berg in Midden-Delfland

Kaas van waddeneiland Schiermonnikoog

Schiermonnikoog wordt weleens Nederland in het klein genoemd. Tot voor kort was er een intensieve melkproductie met import van kunstmest/krachtvoer en export van melk en zelfs mest naar het vaste land. Om de waardevolle natuur en het unieke landschap van het eiland te behouden, moet de stikstofuitstoot omlaag. Wij ondersteunen zeven melkveehouders die de handen ineen sloegen voor een oplossing die goed is voor natuur én boeren. Met minder vee en melk van het eiland die wordt verwerkt tot echte ‘Schier-kaas’. Lees meer over de samenwerking op Schiermonnikoog

Boswachter Chris Braat: ‘Iedereen die daarbij nodig is, is inmiddels aan de overlegtafel geschoven. De vraag die voorligt is niet om platte inkomenssteun te geven, maar om te investeren in een beheer en benutting van de polder waar het hele eiland de vruchten van plukt. Op Schiermonnikoog gaan we met elkaar deze bocht de komende jaren maken. Hopelijk ook ter inspiratie voor anderen.'

Koe op Schiermonnikoog

Koe op Schiermonnikoog

Samenwerken met Wij.land

Wij.land stelt boeren in staat om proeven voor natuurinclusieve landbouw te doen op hun boerenbedrijf. En de successen groot te maken. We werken met Wij.land samen om zo landbouw en natuur meer te verweven.

Beweging van mensen met hart voor de (boeren)natuur

De kracht van de natuur vormt de belangrijkste bondgenoot van de boer om tot duurzame productie te komen. En andersom: met de boer als samenwerkingspartner zullen natuur en landschap meer dan ooit beschermd worden.

Natuurmonumenten wil vanuit haar eigen kracht bijdragen aan deze transitie. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. Wij willen een serieuze partner zijn voor agrariërs in en rond onze gebieden die meer natuurinclusief willen gaan boeren en werken aan een duurzaam en aantrekkelijk boerenbedrijf met steeds meer planten en dieren. Dat doen wij met onze grond en ons maatschappelijk impact als beweging van mensen met hart voor de natuur.

Belangrijke factor is ook het koopgedrag van de consument in de supermarkten. Boeren missen waardering van de consument en in de supermarkt wordt nog te vaak gekozen voor het goedkope alternatief. Onze natuur en het Nederlandse landschap zijn daar de dupe van. Samen met boeren, ketenpartijen, overheden en onze achterban zetten we een beweging in gang die bijdraagt aan versterking van de Nederlandse boerennatuur. Met een palet aan acties dat iedereen in Nederland in staat stelt ook mee te helpen bij het behoud van een groene en gezonde leefomgeving.

Help je mee?

Natuurlijk kun je ons werk steunen door je aan te sluiten bij ons. En ook als consument kun je bijdragen: 

 • Producten van Friesland Campina
  Natuurmonumenten en het grootste zuivelmerk van Nederland, Friesland Campina slaan de handen ineen voor een natuuroffensief in de melkveehouderij. Samen zetten we ons in voor het verbeteren van de natuur op de boerenbedrijven die melk leveren voor Campina. Zo hebben we afspraken gemaakt over de natuurdoelen waar de melk aan moet voldoen. De deelnemende melkveehouders streven naar meer natuur op hun bedrijf en bepalen zelf hoe zij dit in inpassen. Bijvoorbeeld door meer kruidenrijk grasland in te zetten of door natuur- en landschapsbeheer.
 • Koop Planet Proof-producten
  Het onafhankelijke keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ bewijst dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Boeren en tuinders streven ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet.
 • De Kortste Weg – Zuid-Holland
  Dit project heeft als doel de korte keten in Zuid-Holland te ondersteunen en versterken om met elkaar een voedseltransitie te realiseren. Voedsel uit de korte keten gaat met maximaal één tussenschakel van land naar hand, van boer naar bord. Goed voor boer en natuur en landschap. Meer over De Kortste Weg
 • App’s om duurzamer te eten
  Duurzaam eten: wat is dat en hoe doe je het? Wereld Natuur Fonds zette 6 apps op een rijtje die in het leven zijn geroepen om het jou een stuk makkelijker te maken.
 • Producten van Vogelbescherming
  Vogelbescherming Nederland heeft verschillende producten met elkaar vergeleken die geproduceerd zijn met liefde voor grutto, kievit of boerenzwaluw. Daarbij is onder meer gekeken naar het beheer van kruidenrijk grasland en het maaibeleid. Als je deze zuivel koopt help je boerenlandvogels!

Meer weten

Nieuws over landbouw

logo