Ga direct naar inhoud

Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen

De ledencommissie Utrecht en Vechtplassen bestaat uit acht leden. Dit zijn allemaal vrijwilligers. Het accent van de activiteiten van de ledencommissie ligt op het vertegenwoordigen van de ruim 60.000 leden uit de provincie Utrecht in de ledenraad.

forten Vechtplassen

Activiteiten van de ledencommissie

De ledencommissie vertegenwoordigt de leden van Natuurmonumenten. Voor Utrecht en Vechtplassen zijn dit ruim 60.000 leden. In de verenigingsstructuur van Natuurmonumenten is de kerntaak van iedere ledencommissie het vertegenwoordigen van leden uit hun regio (meestal de provincie) in de landelijke ledenraad, ‘het parlement’ van Natuurmonumenten. Deze raad komt twee keer per jaar bijeen. Zij brengen in de vergaderingen van de ledenraad, onder voorzitterschap van het bestuur, zoveel mogelijk de opvattingen van de leden naar voren. Hierbij wisselen we met het bestuur van gedachten over de actuele natuurontwikkelingen in Nederland, beleidszaken, het beheer van de terreinen en de begroting. De ledenraad keurt het jaarverslag goed en benoemt bestuursleden van Natuurmonumenten. Ook het beleid van het bestuur wordt beoordeeld en gecontroleerd. Tevens wordt gecheckt of gemaakte afspraken nagekomen zijn. Eventueel dienen de leden zelf onderwerpen in die belangrijk zijn om behandeld te worden. Op basis van het aantal leden in ons gebied heeft ledencommissie Utrecht en Vechtplassen 8 stemmen in de Ledenraad van Natuurmonumenten.

We onderhouden tevens intensief contact met de beheerders van de twee beheereenheden in ons gebied (beheereenheid Utrecht en beheereenheid Vechtplassen) en andere medewerkers van Natuurmonumenten. Zo blijven wij goed op de hoogte. Dat maakt het voor ons makkelijker om mee te denken over alle ontwikkelingen in de terreinen van Natuurmonumenten en specifiek in onze regio Utrecht en Vechtplassen.

Wie zijn lid van de ledencommissie

Op dit moment bestaat de LC Utrecht en Vechtplassen uit de volgende leden. Dit zijn allemaal vrijwilligers:

Vertegenwoordigen van de leden

De wijze van vertegenwoordiging van de leden is nog volop in ontwikkeling. Met bijna 500 leden in ons gebied hebben we gedurende het jaar op verschillende manieren en momenten contact. We houden jaarlijks meerdere ‘klankbordavonden’ over actuele thema’s en dilemma’s in het beleid van Natuurmonumenten. Dit jaar vanwege corona ook zelfs in de vorm van een interactief webinar. Daarnaast proberen we via nieuwsbrieven de leden zo goed mogelijk te informeren.

Ook is er eenmaal per jaar een jaarvergadering van de LC waarbij je, als lid van Natuurmonumenten, van harte welkom bent. We informeren je dan over de belangrijkste thema’s. Ook worden kandidaten voor de Ledenraad vanuit de LC aan je voorgesteld voor vacatures zodat zij bij voldoende steun van de aanwezigen benoemd kunnen worden als lid voor een periode van vier jaar. Zowel voor lidmaatschap van onze Klankbordgroep als de jaarvergadering van de LC kun je je opgeven via email: [email protected].

Ditzelfde mailadres kun je ook gebruiken wanneer je ons iets wilt laten weten over het beleid, de standpunten, het optreden van Natuurmonumenten. heb je ideeën over het beheer van de natuurgebieden? heb je initiatieven voor ontwikkeling of beheer van natuur in of rondom onze gebieden? Laat het ons weten!

Jaarverslag 2023

De ledencommissie heeft het afgelopen jaar weer verschillende activiteiten georganiseerd om in contact te komen met de leden en sympathisanten van Natuurmonumenten in de ledenregio Utrecht en Vechtplassen. Lees hier het concept jaarverslag 2023.

Vrijwilligerswerk

Wil je (ander) vrijwilligerswerk doen voor Natuurmonumenten in de provincie Utrecht?
Neem dan contact op met Stef van Helmondt via 06 - 558 251 26 voor werk in de Kaapse Bossen en Haarzuilens of Niels Schouten via 06 - 542 952 04 voor werk in de Vechtplassen.

Verslag jaarvergadering 2023

Op zaterdag 17 juni organiseerde de ledencommissie haar jaarlijkse ledenvergadering. Lees hier een verslag van deze vergadering met aansluitend een excursie. Lees hier meer over het werk van ledencommissie Utrecht en Vechtplassen in het afgelopen jaar.

Nieuws