Ga direct naar inhoud
Nieuws

Broedholtes gemaakt voor tapuit op Marker Wadden

06 april 2021 | Natuurmonumenten

Marker Wadden trekt in het voorjaar veel tapuiten. Die broeden graag in konijnenholen, maar konijnen zijn er niet op Marker Wadden. Boswachter Tim Kreetz helpt de zeldzame vogels een handje met de aanleg van kunstmatige holtes.

tapuit

Op Marker Wadden bereiden de vogels zich al voor op het broedseizoen. Boswachter Tim Kreetz vertelt welke soorten al druk in de weer zijn met nestelen en hoe hij de zeldzame tapuit nestgelegenheid biedt.

Eerste kluten

'Het broedseizoen is nu echt begonnen op Marker Wadden. De eerste grauwe ganzen hebben al volle nesten en de mannetjes-rietgorzen zingen in de topjes van de lisdodde of hun leven er vanaf hangt. Ondertussen is het nog een komen en gaan van vogels. De ene vet hier nog iets verder op om dan de stap te wagen naar zijn broedgebied in Groenland, en de andere komt aan uit zijn overwinteringsgebied in het zuiden. Zo ontdekte eilandwachter Heleen Verduijn op 23 maart de eerste kluten. De komende maand zullen er nog veel zomergasten binnenkomen, van porseleinhoen tot rietzanger.'

Tapuiten

'Marker Wadden is een vogelparadijs en dat betekent dat we hier als mens soms ook net wat extra's voor doen. Zo ook voor de tapuit, een schaarse broedvogel. Tapuiten zijn zomergasten die tussen de olifanten op de Afrikaanse savannen overwinteren, maar naar Europa trekken om hier te broeden. Het zijn geweldige zichtjagers die vaak vanaf een verhoging in het landschap speuren naar hun prooi, insecten. Ze broeden in gaten en holen in zandige omgeving.'

'Tot aan de jaren zeventig kwamen er duizenden broedparen voor in Nederland, maar vanaf dat moment klapte de populatie steeds verder in elkaar tot nog geen 200 broedpaar op het moment. Een belangrijke oorzaak is de achteruitgang van de konijnenstand. Konijnen houden de vegetatie kort. Ideaal voor tapuiten om in te jagen. En in konijnenholen broeden ze graag. Maar er zijn steeds minder konijnen. Ook de steeds dikker wordende stikstofdeken zorgt voor verruiging en steeds minder insecten.'

Voor konijn spelen

'Om de tapuit te behoeden voor uitsterven, worden er op potentiële broedlocaties kunstmatige konijnenholen gemaakt. Op Marker Wadden komen in het voorjaar veel tapuiten voor, maar konijnen hebben we niet. Zodoende hebben we in maart op een aantal plekken in de duinen voor konijn gespeeld en een aantal buisjes ingegraven die als broedplek zouden kunnen dienen. Of we ze kunnen verleiden om te blijven hangen en te gaan broeden zullen we komende tijd gaan merken, aan het uitzicht kan het niet liggen.'

hol

Aanleg van nestruimte voor de tapuit

Natuurmonumenten