Ga direct naar inhoud
Nieuws

Griend is speciaal

30 september 2020 | Fred Prak

Het onbewoonde eiland Griend is bijzonder. In 2016 is er een grootschalige hersteloperatie uitgevoerd om het eiland en de bijzondere natuur te behouden en te beschermen. Sindsdien is er onderzoek gedaan naar de effecten van het herstel op natuurlijke processen, op het eiland zelf en de natuur. De resultaten daarvan staan in het september nummer (2020) van de Levende Natuur (zie link hieronder).

Griend

Belangrijk

Griend heeft een belangrijke plek in de dynamische Waddenzee en is als hoogwatervluchtplaats onmisbaar voor vele duizenden trekvogels op hun reis van noord naar zuid. Daarnaast is het in het voorjaar een belangrijke broedplek voor kokmeeuwen en Grote Sterns, terwijl in de winter Grijze Zeehonden Griend gebruiken als veilige plek om hun jongen op de wereld te zetten.

Geschiedenis

De geschiedenis van Griend laat grote veranderingen zien, ooit (in de middeleeuwen) woonden er mensen en stonden er huizen, sinds ca. 1800 is het eiland onbewoond.

Een verandering met grote impact op de Waddenzee, en dus ook op Griend, was het afsluiten van de Zuiderzee door de aanleg van de afsluitdijk. Stromingen veranderden en daarmee ook de aanwezigheid van zeegrasvelden en mossel- en oesterbanken.

Beschermen en behouden

In het dynamische geheel van de Waddenzee hebben zulke verandering grote invloed op de natuur, de beschikbaarheid van voedsel en de aanwezigheid van vogels. Dat weten we, want dat is uitgebreid geregistreerd en onderzocht. Minder goed begrijpen we de processen die van invloed zijn op het eiland zelf. Rond 1965 is de omvang van Griend nog maar 16 ha. Sindsdien is er op veel verschillende manieren geprobeerd het eiland te beschermen en te behouden. Daarbij is altijd het behouden van de natuurwaarden leidend geweest.

In 2016 heeft een laatste grote hersteloperatie plaatsgevonden. Door zandsuppletie in combinatie met de aanleg van schelpenruggen en plagsel is Griend na het herstel ongeveer 67ha groot. Synchroon met het herstel is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten.

Mini-special over natuureiland Griend

Een bundeling van de resultaten, de natuurlijke dynamiek van een stormvloedschoorwal-eiland, en nog veel meer is te lezen in de special over Griend. Verschenen in de Levende Natuur van september 2020. Een download link naar deze special staat hier (pdf-bestand).

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)