Ga direct naar inhoud
Nieuws

Informatieavond recreatiezonering Wolfheze goed bezocht

20 september 2022 | Ramona Fredriks

Op dinsdag 13 september organiseerde Natuurmonumenten een informatieavond over de recreatiezonering voor natuurgebied Wolfheze. Tijdens deze avond zijn circa 20 bewoners en afgevaardigden van organisaties uit de streek geïnformeerd over wat de zoneringsmaatregelen specifiek betekenen voor natuurgebied Wolfheze. Ook was er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Natuurgebied Wolfheze

Nu de besluitvormingsfase is afgerond, is provincie Gelderland gestart met de uitvoering van het Recreatiezoneringsplan Veluwe. Terreinbeherende organisaties starten met gebiedsgesprekken over de te nemen zoneringsmaatregelen. Dit betreft in het geval van Natuurmonumenten als eerste natuurgebied Wolfheze, omdat daar in 2021 al verschillende informatiebijeenkomsten hebben plaatsgevonden en de concrete maatregelenkaart bekend is.Dit najaar gaat Natuurmonumenten met betrokkenen in gesprek over verdere detaillering van de uitvoering van de maatregelen in natuurgebied Wolfheze. Deze gesprekken gaan over het verleggen van paden, het aanpassen van wandelroutes, de communicatie rondom recreatiezonering en aanpassingen in natuurgebied Wolfheze. Natuurmonumenten streeft ernaar om in januari 2023 te starten met de uitvoering.  

Optimalisatie van padenstructuur

In natuurgebied Wolfheze liggen veel wandelpaden en er zijn ook in de loop der jaren diverse sluippaden ontstaan. Om de aanwezige kwetsbare natuur te beschermen en een goede natuurbeleving te behouden wordt de padenstructuur geoptimaliseerd om meer rust in het gebied te creëren voor dieren. Rust op de heide geeft ruimte aan reptielen, zoals de adder en de zandhagedis. Hoe meer afstand er is tussen de verschillende paden, hoe waardevoller het gebied is voor dieren. Op de meest kwetsbare plekken - vooral op de heide en de overgangen van heide naar bos - verlegt Natuurmonumenten paden en routes. Voorop staat dat natuurgebied Wolfheze toegankelijk en beleefbaar blijft.Bekijk hier de recreatiezoneringsmaatregelen voor natuurgebied Wolfheze: 

Kaart maatregelen recreatiezonering Wolfheze

Overzichtskaart maatregelen recreatiezonering in Wolfheze.

Recreatiezoneringsplan Veluwe

Met de constructieve input van bewoners, gebruikers en ondernemers op de Veluwe ligt er nu een recreatiezoneringsplan dat moet zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie. Daarmee wordt kwetsbare Veluwse natuur ontzien en blijft goede recreatie mogelijk. De provincie, terreinbeheerders en gemeenten werken nauw samen. Een unieke samenwerking op deze schaal. Tot en met 31 maart 2022 kon iedereen een zienswijze indienen over het ontwerp Recreatiezoneringsplan. Daarvan maakte 116 mensen en organisaties gebruik. De zienswijzen zijn van een reactie voorzien, ruim 40 zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan. Op 17 mei 2022 stelden Gedeputeerde Staten het Recreatiezoneringsplan vast.

Eerdere informatiebijeenkomsten

Op 6 juli 2021 heeft de provincie Gelderland samen met Natuurmonumenten een digitale bijeenkomst georganiseerd om bewoners en betrokkenen te informeren over recreatiezonering op de Veluwe en specifiek de maatregelen in natuurgebied Wolfheze. Tijdens deze bijeenkomst is de ambitie toegelicht om van Wolfheze een rustiger natuurterrein te maken met extensief recreatief medegebruik (zone C/C*). Hierbij blijven de hoogtepunten beleefbaar en blijven wandelingen van verschillende lengtes bestaan.Naar aanleiding van de eerste digitale bijeenkomst is er op 16 september 2021 een vervolgbijeenkomst geweest. Tijdens een terreinbezoek hebben een aantal deelnemers van de bijeenkomst van 6 juli 2021, Natuurmonumenten en provincie Gelderland een deel van de wandelpaden bezocht en is er gesproken over de gewenste maatregelen. Op een aantal plekken is de kaart aangepast op basis van de argumenten die met elkaar zijn gedeeld.

Vragen of behoefte aan afstemming? 

Heeft u vragen of behoefte aan afstemming? Neem dan contact op met de beheereenheid Zuid-Veluwe en IJsselvallei via [email protected]

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks