Ga direct naar inhoud
Limburg

Projecten in Limburg

 • Project

  Natuurherstel in Natura 2000-gebied Sint-Jansberg

  Sint-Jansberg is één van de vijf Nederlandse icoonlandschappen. Om dit sprookjesachtige gebied vol natuur en cultuur verder te versterken, gaat Natuurmonumenten hier in 2024 aan de slag.

 • Project

  Natuurherstel in Natura 2000-gebied het Geuldal

  Het Geuldal is een van de grootste Natura 2000-gebieden van Nederland. Door de hoogteverschillen, de zuidelijke ligging en de bijzondere bodem leven er soorten die je nergens anders in Nederland vindt. Vanaf november 2023 voert Natuurmonumenten werkzaamheden uit om dit unieke gebied verder te versterken. We vertellen je graag meer over het belang en de voortgang van de werkzaamheden.

 • Project

  Natuurherstel in Natura 2000-gebied het Geleenbeekdal

  Langs de Geleenbeek vind je buiten de dorpen en steden een enorme rijkdom aan natuurgebieden: van hellingbossen tot natte broekbossen, van kalkmoerassen tot bloemrijke graslanden. Vanaf november 2023 voert Natuurmonumenten werkzaamheden uit om dit unieke, afwisselende gebied ook voor de toekomst te behouden. We vertellen je graag meer over het belang en de voortgang van de werkzaamheden.

 • Project

  Natuurherstel in Natura 2000-gebied Sint-Pietersberg

  Ooit zwommen op deze plek reusachtige mosasaurussen. Nu zijn de zeldzame kalkhellingen van de Sint-Pietersberg een paradijs voor planten en dieren. In 2024 voert Natuurmonumenten hier werkzaamheden uit om dit Natura 2000-gebied verder te versterken. We vertellen je graag meer over het belang en de voortgang van de werkzaamheden.

 • Project

  Toekomstbestendig watersysteem Noordal

  Door klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast, ook in Noorbeek. Regenwater krijgt onvoldoende kans om in de bodem te dringen en stroomt tijdens hevige regenval te snel over landbouwgronden, wegen en in het dorp naar de beek de Noor. De Noor komt steeds dieper in het gebied te liggen waardoor de grondwaterstand lager wordt en tegelijkertijd - naast wateroverlast - ook verdroging optreedt. Natuurmonumenten, Waterschap Limburg, gemeente Eijsden-Margraten, LLTB, Rademacher/De Vries en Provincie Limburg werken in het project ‘Liquid Commons Noordal’ samen aan het toekomstbestendiger maken van het watersysteem in dit Natura2000-gebied.

 • Project

  Behoud, herstel en beheer veengebieden in Vlaanderen en Nederland

  In het Interreg-project ADMIRE werkt Natuurmonumenten grensoverschrijdend aan veengebieden samen met 9 partners in Vlaanderen en Nederland. Daarbij staan het behoud, herstel en beheer van natuurwaarden in een breed samenwerkingsverband voorop, maar zal ook de klimaatimpact van deze belangrijke natuurgebieden bekeken worden via uitgebreid onderzoek. Het partnerschap bestaat uit 4 natuurorganisaties, 4 kennisinstellingen en 2 overheidspartners.

 • Project

  Herbestemming bijgebouwen Hompesche Molen

  Om cultureel erfgoed te bewaren voor de toekomst, onderhoudt én exploiteert Natuurmonumenten haar gebouwen. Zo restaureerden we de Hompesche Molen al in 2015. Nu krijgen de bijgebouwen een nieuwe bestemming.

 • Project

  Natuurherstel in het Natura2000-gebied Brunssummerheide

  Om de vele soorten planten en dieren van de Brunssummerheide afwisselend te houden, vinden vanaf oktober 2023 op verschillende locaties werkzaamheden plaats. De werkzaamheden lopen uiteen van begrazing tot het weghalen van bomen. Ze maken deel uit van het Programma Natuur en de subsidieregeling Natura 2000-gebieden. Daarmee laten provincie en rijk kwetsbare natuurgebieden herstellen en versterken.
  Via deze projectpagina houden we je op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden

 • Project

  WildlifeNL, onderzoek naar beter samenleven van mensen en wilde dieren

  Natuurmonumenten participeert in het project WildlifeNL waarin wetenschappers samen met maatschappelijke partners onderzoeken hoe mensen en wilde dieren beter met elkaar kunnen leren samenleven. Het GrensPark Kempen~Broek is een van Living Labs waar de wetenschappers nieuwe technologieën, vormen van samenwerking en communicatie-strategieën zullen testen.

 • Project

  Plan uitbreiding natuur Danikerberg in combinatie met natuurbegraven

  De Danikerberg is natuur dicht bij huis. Natuurmonumenten beheert grote delen van het gebied en wil de natuur hier uitbreiden, waardoor deze robuuster wordt. Ook willen we het gebied nog beter beleefbaar maken. Natuurmonumenten ziet kansen om deze ambities te realiseren in combinatie met natuurbegraven.