Ga direct naar inhoud

Meedenken door uw ledencommissie aan Provinciale beleidsvisie “Rijke Groenblauwe Leefomgeving”

Het huidige groenbeleid van de Provincie Zuid-Holland is toe aan een actualisatie. Enkele commissieleden hebben de afgelopen maanden – samen met de mensen van de werkorganisatie - meegesproken en meegedacht tijdens de vele bijeenkomsten die door de Provincie en de Zuid-Hollandse Milieufederatie waren georganiseerd om ideeën uit het veld op te halen.

Stadsnatuur

Het huidige groenbeleid van de Provincie Zuid-Holland ligt vast in de beleidsvisie Groen. Deze visie is echter toe aan een actualisatie. Zo is er een aantal aanvullingen op het beleid nodig naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming waarmee het natuurbeleid verder gedecentraliseerd is van het rijk naar de provincies. Daarnaast is er sprake van een forse verstedelijkingsopgave die consequenties heeft voor het groenbeleid. Datzelfde geldt voor de klimaatopgave. Ook is gebleken dat er voor het behalen van de doelen van de Europese natuurdoelen meer nodig is dan de nu geplande maatregelen ter versterking van natuur en biodiversiteit. Ten slotte vernieuwt de provincie haar omgevingsbeleid in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De groenblauwe visie zal een module vormen die wordt opgenomen in de op te stellen provinciale Omgevingsvisie.

Enkele commissieleden hebben in 2017 over de totstandkoming van de nieuwe visie meegedacht in bijeenkomsten van de Provincie Zuid-Holland. Na het verschijnen van een (tussentijdse) koersnotitie die in het najaar is voorgelegd aan de Provinciale Staten heeft de Zuid-Hollandse Milieufederatie in januari en februari van dit jaar een aantal expertmeetings georganiseerd. Dit gebeurde in het kader van de opdracht van de provincie Zuid-Holland voor het ophalen van input voor de visie op de groenblauwe leefomgeving. Aan een van die bijeenkomsten – met als specifiek thema Participatie - hebben ledenvertegenwoordigers deelgenomen, steeds overigens in nauw overleg met de werkorganisatie van Natuurmonumenten. Ook tijdens de zogenaamde “Broedweek Rijke Groenblauwe Leefomgeving” die plaatsvond van 26 t/m 29 maart,  waarbij ook gekeken is naar een invulling in de diverse gebieden, is door commissieleden een enkele sessie bijgewoond. Op een netwerkbijeenkomst van de Provinciale Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 11 april is ten slotte gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan Provinciale Statenleden een reactie te geven op het eerste concept van de visie "Rijke Groenblauwe Leefomgeving".