Ga direct naar inhoud
Nieuws

Weidevogelseizoen 2022 gemiddeld, maar dat is niet meer genoeg

31 oktober 2022 | Hanneke Wijnja

Het broedseizoen van de weidevogels afgelopen voorjaar in Friesland verliep over het geheel bekeken iets bovengemiddeld. Uiteindelijk bleken er provinciebreed echter niet genoeg gruttokuikens opgegroeid te zijn om de soort in stand te kunnen houden. Dat bleek maandagmiddag tijdens de presentatie van het Jaarbericht 2022 – Weidevogels in Fryslân. Hoewel veel veldmensen niet helemaal ontevreden waren over wat ze meemaakten, komt het broedresultaat van de grutto toch net in de categorie onvoldoende uit.

Scholekster kuiken

Na het succesvolle seizoen een jaar eerder is dat wel een tegenvaller voor de duizenden vrijwilligers en professionals die zich ieder jaar inspannen om de weidevogels in Fryslân te tellen en te beschermen. Zij werken voor één van de zes organisaties die hun gegevens jaarlijks samenbrengen in een helder en leesbaar overzicht, het Jaarbericht – Weidevogels in Fryslân. De samenstellers van dit Jaarbericht zijn vertegenwoordigers van Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten. Een mooi voorbeeld van de noodzakelijke samenwerking in het weidevogelbeheer, zowel in het veld als aan tafel, wat dit jaar het thema van het Jaarbericht is. De redactie werkt in opdracht van Provinsje Fryslân. De Friese natuur-gedeputeerde Douwe Hoogland kreeg daarom ook dit jaar het eerste exemplaar van het Jaarbericht 2022 overhandigd. 

Provinciaal gemiddeld, regionaal verschillen

Uit het Jaarbericht komt naar voren dat zowel het weer als het broedresultaat redelijk gemiddeld leken. Bij inzoomen op regio’s of tijdsintervallen vielen toch weer grote verschillen op. Zo kregen de weidevogels te maken met weersextremen binnen het seizoen en lokaal een hoge predatiedruk. In de Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten Skrok, Skrins en de Lionserpolder droeg het weer dit jaar juist behoorlijk bij aan grote aantallen vliegvlugge weidevogelkuikens!

Klimaatbestendig weidevogelbeheer

De verwachting is dat weersextremen tijdens het broedseizoen in aantal en heftigheid zullen toenemen naarmate het klimaat verandert. Onderwerp van gesprek tijdens de presentatie was daarom het klimaatbestendig maken van het weidevogelbeheer. Met andere woorden; hoe kun je de gevolgen van de weersextremen zoveel mogelijk opvangen voor de weidevogels? Er werd gesproken over flexibel waterpeilbeheer, over niet denken vanuit de mens, maar vanuit de vogels en zorgen dat de weidevogels integraal onderdeel zijn van het Fries Programma Landelijk Gebied dat op dit moment wordt uitgedacht. Algemeen werd het idee omarmd dat een goede bodem met voldoende organisch materiaal heel belangrijk is, vanwege de sponswerking die zo’n bodem kan hebben. Op die manier kan de bodem meer water aan in natte periodes en die bodem blijft dan ook langer vochtig in droge periodes. 

Jaarverslag 2022

Het Jaarbericht besteedt ook aandacht aan het belang van samenwerking van veel verschillende partijen binnen het weidevogelbeheer. Speciale aandacht gaat in deze uitgave uit naar de scholekster, een soort in de problemen. Het Jaarbericht kan hier digitaal worden ingezien en een  papieren exemplaar is op te vragen via [email protected].

Jaarbericht 2022

Overhandiging Jaarbericht aan Gedeputeerde Hoogland

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja