Ga direct naar inhoud

Aanpak stikstofschade in de natuur

Boswachters nemen samen met onze vrijwilligers maatregelen om de schade die de overdaad aan stikstof in de natuur aanricht zo goed mogelijk te herstellen.

stikstof

Welke herstelmaatregelen we nemen, hangt af van het gebied. Sommige maatregelen zijn niet anders dan ons reguliere beheerwerk, maar moeten we -door de overmaat aan stikstof- nu vaker doen.

We zetten bijvoorbeeld extra schapen en runderen in om gebieden open te houden, maaien de graslanden extra, plaggen heide en voeren stikstofrijke grond af. Soms zijn extra ingrepen nodig. Denk aan het graven van petgaten, het baggeren van vennen, het verwijderen van jonge bomen en struiken voor herstel van heide en stuifzand of het verhogen van de waterstand om verdroging en verzuring van de bodem tegen te gaan. Het doel is altijd hetzelfde. Met onze ingrepen maken we de natuur weerbaarder tegen de overdaad aan stikstof en helpen we kwetsbare planten en dieren. Het zijn tijdelijke maatregelen. Ze zorgen er alleen voor dat bepaalde plant- en diersoorten kunnen overleven. De echte oplossing is een forse afname van de stikstofuitstoot.

Overzicht van enkele projecten om schade door stikstof te herstellen

Fochteloërveen

Natuurmonumenten gaat aan de slag met het toekomstbestendig maken van Natura2000-gebied het Fochteloërveen. Een optimale waterhuishouding is nodig om het hoogveengebied te behouden en de bijzondere flora en fauna voldoende ruimte te bieden. Stikstof, klimaatverandering en verdroging zetten de natuur in dit hoogveengebied onder druk. Er is nu actie nodig om te voorkomen kwetsbare soorten zoals kraanvogels, lavendelheide en veenhooibeestjes verdwijnen. Lees hier meer over het Fochteloërveen in Drenthe.

Voornes Duin

Door de overmaat aan stikstof zijn grote delen van deze duingebieden dichtgegroeid met struiken en grassen. Door struiken te verwijderen en extra te maaien, keert de oorspronkelijke variatie pleksgewijs weer terug.

Meer over Voornes Duin.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Neerslag van stikstof heeft hier voor een dichte, ruige grasmat gezorgd. Die maken we op veel plekken weer open. Gunstig voor allerlei kruidachtige duinplanten en typische duinbewoners zoals de aardbeivlinder. Meer over duinherstel: aanpak stikstof in Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

 

Nieuwkoopse Plassen

Hier vind je veenmosrietland, een uniek landschap waar veenmos groeit op een natte ondergrond. Door neerslag van stikstof verdringen andere planten echter het veenmos en verdroogt het land. Dat gaan we tegen door de bovenste laag van het rietland weg te schrapen (plaggen). Hierdoor wordt het rietland natter en krijgt het veenmos weer kansen.

Lees hier meer over Nieuwkoopse Plassen

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen

Hier vind je nog levend stuifzand waar de wind vrij spel heeft. Met dank aan schapen die het gebied met hun graaswerk open houden. Door het teveel aan stikstof kunnen de schapen het echter niet alleen. Er zijn extra maatregelen nodig om dichtgroeien te voorkomen. Daarom verwijderen we vegetatie en zeven we zand, zodat de wind meer grip krijgt op het zand.

Meer over Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen

Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen

Sprookjeswereld van bossen, vennen, heidevelden en beekdalen. Om deze variatie te behouden laat Natuurmonumenten schapen extra grazen en verwijderen we opgeschoten boompjes, kappen we op enkele plekken bos en maken we oevers van vennen weer open, zodat er weer zonlicht in het water komt. Gunstig voor kwetsbare planten en dieren. Tegelijkertijd verzaakt de provincie Brabant om actief in te grijpen tegen de komst van een megastal voor 19.000 varkens bij natuurgebied Kampina. Lees hier meer over wat er aan de hand is in Kampina.

 

De Plateaux

Hier gaat Natuurmonumenten extra plaggen en laat schapen extra grazen om het mozaïek van droge heide, vochtige heide en vennen te behouden. Dat mozaïek verdwijnt anders door snelgroeiende grassen. Die profiteren van de overmaat aan stikstof.

Meer over Plateaux 

Vlijmens Ven

Veengebied waar dankzij eerdere ingrepen kranswieren en bloemrijke blauwgraslanden tot ontwikkeling komen. Om deze ontwikkeling te stimuleren gaan we slootoevers extra maaien, zodat riet niet de overhand krijgt. Door de neerslag van stikstof groeit riet veel sneller, waardoor kwetsbare planten worden verdrongen.

Meer over Vlijmens Ven

Brabantse Wal

Hier verdringen grassen, mossen en ontkiemende bomen de heide. Natuurmonumenten wil dit voorkomen door schapen extra te laten grazen, extra te plaggen en boompjes te verwijderen.  Rondom de vennen maken we de oevers weer open, waardoor het water langer wordt vastgehouden en het zonlicht op het water kan vallen.

Meer over Brabantse Wal

 

Meer weten? Lees in ons standpunt meer over stikstof