Fietsen

Fietsroute Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Lionserpolder

Fietsen

Fietsroute Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Lionserpolder

Fiets door het weidegebied van de Greidhoeke, ten zuidwesten van Leeuwarden, en geniet van de vele vogels en prachtige vergezichten. Onderweg kom je langs de drie weidevogelgebieden van Natuurmonumenten: Skrok, Skrins en de Lionserpolder.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

De route

 Startpunt

1Boerenland en weidevogelgebieden

In Friesland is veel grond via ruilverkaveling opnieuw en economischer ingedeeld. Onderweg zie je buiten de natuurgebieden veel Intensief gebruikt boerenland, wat een strakke verkaveling heeft en erg vlak is. De oude kreken en de natuurlijke oneffenheden zijn weggehaald. Hierdoor is ook de begroeiing eentoniger geworden: er staat alleen hoogproductief gras. Natuurmonumenten zorgt er voor dat de natuurgebieden Skrok, Skrins en de Lionserpolder geschikt zijn voor weidevogels. Ieder voorjaar worden enkele percelen in de weidevogelgebieden licht bemest met ruige stalmest. Een aantal percelen worden met lage dichtheden vee beweid. Het zo karakteristieke greppelpatroon wordt goed onderhouden. Dit is belangrijk voor afwatering in de percelen. Ook de weidevogels hebben er tijdens het broedseizoen voordeel van. Zodra er gevaar dreigt, verstoppen de kleine kuikens zich in de diepe greppels zodat ze van boven af niet te zien zijn voor bijvoorbeeld roofvogels. In het voorjaar blijven in elk perceel een aantal greppels vol water staan. Op deze manier ontstaat er meer mozaïek in de gebieden.

Boerenland en weidevogelgebieden
Boerenland en weidevogelgebieden

2Vegetatie

Hier zie je het natuurgebied Skrok liggen. In dit hobbelige, waterrijke land komen maar liefst honderd soorten planten voor. Vooral aan de sloot(kant) is de vegetatie bijzonder. Er staan onder meer holpijp en zwanenbloem. In het voorjaar kleuren de weilanden hier geel van boterbloemen en rood van de veldzuring.

Vegetatie
Vegetatie

3Vogelkijkhut Skrok

Veel terpen zijn in de loop van de jaren afgegraven of geëgaliseerd. De waterplas in Skrok is zo’n afgegraven terp. In 1930 werd hier de terp Swyns afgegraven. In het vroege voorjaar komen hier duizenden grutto’s en smienten op zoek naar voedsel. Later in het voorjaar zie je ook kemphanen, kluten, bruine kiekendief en vele andere vogels. Vanuit de vogelkijkhut zijn ze goed te bespieden.

Vogelkijkhut Skrok
Vogelkijkhut Skrok

4Natuurgebied Skrok

Op het fietspad door Skrok zie je goed het verschil tussen het natuurgebied aan de linkerkant en het boerenland aan de rechterkant. In het natuurgebied zie je vele greppels, het boerenland is strak verkavelt en recht toe recht aan.

Natuurgebied Skrok
Natuurgebied Skrok

5Zoute kwelplas

Bij de waterplas van Skrins, een zoute kwelplas, staan planten als zilte schijnspurrie, melkkruid en goudknopje. Kwel is grondwater dat onder druk uit de grond komt. Het zoute water trekt ‘zoute’ vogels: jaarlijks broedt hier een kleine kolonie visdiefjes. Ook vele ganzen, groenpootruiters, tureluurs, witgatjes, oeverlopers en grutto’s komen graag bij de plas. De waterplas is te zien vanuit de vogelkijkhut Skrins.

Zoute kwelplas
Zoute kwelplas

6Jorwert

Het Friese terpdorpje Jorwert is ‘wereldberoemd’ geworden dankzij het boek van Geert Mak ‘Hoe God verdween uit Jorwert’. De kerk is een bezoek waard. Het schip ervan dateert uit de 12e eeuw en is gebouwd van tufsteen.

Jorwert
Jorwert

7Kreken

De Lionserpolder is bijzonder. Er lopen veel duidelijk zichtbare kreken doorheen. Hoewel veel terpen zijn afgegraven, is hier nog een aantal restanten te zien. Net als in Skrok en Skrins is het hier in het voorjaar een oorverdovend lawaai als de grutto’s, tureluurs, veldleeuweriken en tal van andere vogels, hun soortgenootjes het hof maken.

Kreken
Kreken

8Lionserpolder

De Lionserpolder is een zogeheten reservaatsgebied. Dat betekent dat natuur en landschap moeten worden bewaard en de boeren in de polder het land zo natuurvriendelijk mogelijk gebruiken.

Lionserpolder
Lionserpolder

9Voormalige zuivelfabriek

De tocht eindigt in het oude terpdorp Easterlittens. Onder de naam Lechenghe duikt Oosterlittens in 1275 voor het eerst op. Oosterlittens is de nederlandse benaming. Veel oude bedrijfspanden zijn door stegen direct met de vaart verbonden. De kaaspakhuizen getuigen van een rijk agrarisch verleden. De schoorsteen en het ketelhuis van de in 1997 gesloopte zuivelfabriek bleven staan ter herinnering. In de verte zie je al de toren van de voormalige zuivelfabriek.

Voormalige zuivelfabriek
Voormalige zuivelfabriek
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.