Uniek project: natuureilanden in het Markermeer

Marker Wadden

Samenwerking & financiering

Voor de ontwikkeling van Marker Wadden werken overheden, bedrijven en particuliere organisaties samen in een brede projectgroep. Zij zetten zich in om de kwaliteit van het Markermeer te verbeteren en een prachtig eiland te realiseren waar mensen en natuur de ruimte krijgen. De archipel van eilanden moet uitgroeien tot ongeveer 800 hectare, met een onder-waterlandschap met paaiplaatsen, geulen en slenken. Daarvoor is uiteindelijk 75 miljoen euro nodig.

Voor de aanleg van het eerste natuureiland is nu 50 miljoen euro beschikbaar, genoeg om te beginnen met de eerste 300 hectare. Dit geld is opgebracht door Natuurmonumenten, de Nationale Postcode Loterij, de Rijksoverheid en de provincie Flevoland.

De bouw van de volgende vijf eilanden van Marker Wadden werd mogelijk dankzij publieke en private bijdragen van de ministeries van Economische Zaken en Infractructuur en Milieu, de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Nationale Postcode Loterij, het Wereld Natuur Fonds, de Vogelbescherming, Sportvisserij Nederland, Arcadis, Boskalis, RHDHV, de Adessium Foundation, de ING Bank en Natuurmonumenten.

           

Uitvoering

Na een zorgvuldige aanbesteding is Boskalis gekozen voor de uitvoering van het werk. De voorbereidingen voor de eerste fase begonnen in het voorjaar van 2016. Het eerste eiland dient als voorbeeld voor de volgende eilanden. Tussen het eerste natuureiland en de Houtribdijk is voldoende ruimte aanwezig voor de ontwikkeling van meer eilanden. Het streven van Natuurmonumenten is dat de Marker Wadden uiteindelijk een omvang krijgt van 10.000 hectare.

Visitekaartje voor Nederlandse waterbouwsector

De innovatieve technieken die voor de aanleg van het eerste natuureiland worden ingezet, zijn belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden en om nieuwe kennis te ontwikkelen op het gebied van ‘building with nature’. 

Bij Marker Wadden gaat het daarbij vooral om het ontwikkelen van ‘zachte’ en meer natuurlijke oeververdedigingen, het natuurlijke transport van slib en het bouwen met slib. Door de natuurlijke  stroming in het meer komt het slib vanzelf in de geul terecht. Dit slib wordt gebruikt voor de bouw van het eiland. Marker Wadden maakt deel uit van ‘ProeftuinNL’ binnen de topsector Water. Het project kan onder meer een bijdrage leveren aan de bevordering van kennisexport op het gebied van natuurlijke waterkeringen, waterkwaliteitsverbetering en bewerking/verwerking van slib.

Meer lezen over Building with Nature.

Blauwe Hart van Nederland

Natuurmonumenten kan het ecosysteem van het Markermeer niet alleen herstellen. De Marker Wadden zijn onderdeel van een veel groter waterrijk gebied, het Blauwe Hart van Nederland. In dit gebied vinden allerlei initiatieven plaats die nog onvoldoende in samenhang met elkaar worden bekeken. Daarom is Natuurmonumenten lid geworden van het Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart. Samen met de IJsselmeervereniging, Sportvisserij Nederland, Waddenvereniging, Het Flevo-landschap, Landschap Noord-Holland en It Fryske Gea heeft Natuurmonumenten een Manifest opgesteld met de inzet voor de komende jaren.

Voor meer info open Manifest.

word nu lid